Додаток 1

                                                            до рішення Рожнівської сільської ради

                                                       об’єднаної територіальної громади

                                                                від 26 червня 2018 року      №18-6/2018

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про методичну роботу у системі освіти

Рожнівської об’єднаної територіальної громади

 

                                                   1. Загальні положення

 

Методична робота в закладах освіти Рожнівської об’єднаної територіальної громади здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  відповідно до Програми розвитку освіти Рожнівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Методична робота – це цілісна система взаємозалежних дій і заходів (аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності)спрямованих на всебічне удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічних колективів, закладів освіти в цілому, а загалом – на підвищення якості освітньої діяльності, досягнення оптимального рівня якості освіти, виховання та розвитку компетентного випускника.

 

Мета методичної роботи: надання реальної, дієвої допомоги педагогам, класним керівникам, вихователям, іншим педагогічним працівникам щодо розвитку їхньої майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь, властивостей та якостей особистості, необхідних для сучасного педагога; створення атмосфери зацікавленості в підвищенні кваліфікації (педагогічної майстерності), пріоритету педагогічної компетентності, творчих пошуків педагогічних колективів.

 

Основні принципи методичної роботи:

 

 1. Науковість: реалізація цього принципу містить у собі і глибокий аналіз конкретного стану справ у закладі освіти, вивчення найважливіших ас­пектів особистості і діяльності педагогічних працівників.

 

 1. Зв’язок з життям, актуальність: вимагає урахування не тільки глобаль­них проблем сучасності, але й проблем, близьких педагогічному колективу закладу освіти.

 

 1. Системність: вимагає підходу до методичної робо­ти як цілісної системи, оптимальність якої залежить насамперед від єд­ності мети, задач, змісту, форм і методів роботи з педагогічними працівниками, від спря­мованості на високі кінцеві результати, передбачає та­кож керованість, плановість усієї методичної роботи.

 

 1. Комплексний характер: передбачає єдність і взаємозв’язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з питань дидактики і окремих методик, теорій виховання, психології і фізіології, педагогічної етики і розвитку загальної культури тощо).

 

 1. Систематичність, послідовність, наступністьбезперервність: дані принципи передбачають повне охоплення педагогічних працівників різними формами методичної роботи протягом усього навчального року, пере­творення методичної роботи в частину системи безперервної освіти.

 

 1. Творчий характер методичної роботи (максимальна активізація педагогічних працівників): передбачає створення в освітній галузі ОТГ власної системи разом із педагогічними працівниками, що забезпечує діюче стимулювання творчих пошуків педагогів.

 

 1. Конкретність: передбачає урахування особливостей освітньої системи закладів освіти, диференційований підхід до учасників освітнього процесу.

 

 1. Спрямованість методичної роботи: націлює організаторів методичної роботи на пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямків підвищення кваліфікації та форм роботи з педагогічними працівниками.

 

 1. Єдність теорії і практики спрямований на усунення двох небажаних крайностей:

а) недооцінки ролі і значення теорії й зайвої теоретичнос­ті методичної роботи;

б) розриву між теорією з проблемами освітнього процесу та практичної частини.

 

 1. Оперативність, гнучкість, мобільність методичної роботипередбачає гнучке реагування на всі зміни, перебудову в разі потреби методичної роботи.

 

 1. Колективний характер методичної роботи при розумному сполученні групових та індивідуальних, формальних і нефор­мальних, обов’язкових та добровільних форм і методів методичної роботи і самоосвіти педагогічних працівників, створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників.

 

      Пріоритетні завдання  методичної роботи:

 

1.    побудова нової гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно і своєчасно реагувала на потреби суб’єктів педагогічної діяльності;

2.    проведення методичних заходів в мережевій структурі на основі компетентнісного підходу;

3.  дисемінація інноваційного досвіду методичної діяльності усіх рівнів (проектів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою впровадження в практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів;

4. забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору;

5.    створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно-експериментальної діяльності педагогічних кадрів;

6.    утвердження нового професійного світогляду, творчої активності педагогів.

                                    2. Організація та структура методичної роботи

 

2.1. Структура методичної роботи – це сукупність взаємопов’язаних різних видів методичної роботи, визначених на певний термін, яка складається із взаємодіючих елементів, що відповідають меті і завданням, котрі стоять перед закладами освіти та втілюються у різних формах, методах і засобах. В організації методичної роботи та в її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи освіти, відповідні нормативно-правові документи.

 

2.2. Структура методичної роботи забезпечує:

 • надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги педагогічним працівникам;
 • організаційно-методичний супровід освітнього процесу закладів дошкільної освіти в умовах варіативності програм і забезпечення наступності між дошкільним та початковим рівнями освіти;
 • методичний супровід освітнього процесу в  умовах упровадження Державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування освіти;
 • забезпечення якісного методичного супроводу роботи з інтелектуально обдарованою молоддю;
 • спрямування роботи вчителів випускних класів на якісну підготовку учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • посилення національно-патріотичного характеру освітнього процесу; переорієнтація практики виховної роботи в закладах освіти у напрямі створення безпечного середовища для дітей, налагодження діалогу та довіри між педагогами, учнями та батьками;
 • забезпечення соціально-психологічного захисту, психологічної допомоги дітям;
 • вивчення, узагальнення, поширення і впровадження ефективного педагогічного досвіду педагогічних працівників;
 • здійснення методичного супроводу освітнього процесу в  закладах освіти;
 • забезпечення безперервності навчання керівних і педагогічних кадрів шляхом курсів підвищення кваліфікації, запровадження у міжкурсовий період активних форм підвищення їх професійної майстерності.

 

2.3. Координує методичну роботу в системі освіти Рожнівської об’єднаної територіальної громади  відділ освіти Рожнівської сільської ради. Відділ освіти бере участь у підготовці та проведенні регіональних семінарів, методичних заходів, координує діяльність усіх структурних одиниць методичної роботи, роботу предметних методичних комісій, погоджує план роботи методичних комісій, узгоджує й аналізує проведення педагогічних заходів.

2.4. Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності предметних методичних комісій у вигляді окремого розділу річного плану роботи відділу освіти Рожнівської сільської ради.

3. Робота предметних методичних комісій (ПМК)

 

3.1. Предметна методична комісія (далі ПМК) – структурний підрозділ  методичної роботи в системі освіти Рожнівської об’єднаної територіальної громади, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох споріднених навчальних предметів.

ПМК здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної,  середньої освіти та позакласну діяльність із предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти  згідно з рівнями, визначеними законодавством.

3.2. Структура ПМК включає усіх учителів закладів освіти за галузями знань державного компонента освіти. ПМК може організовувати свою роботу за наявності 3 – х та більше учасників. Підрозділами ПМК можуть бути творчі групи вчителів.

3.3. Предметні методичні комісії – це творчі об’єднання вчителів та педагогічних працівників:

 • філологічного циклу (української мови та літератури, зарубіжної літератури, шкільних бібліотекарів);
 • іноземної філології (англійської, німецької мови);
 • математично-інформаційних дисциплін (математики, алгебри, геометрії, інформатики, фізики, астрономії);
 • суспільних дисциплін (історії, правознавства, основ християнської етики);
 • природничого циклу (біології, хімії, екології, географії, економіки, основ здоров’я);
 • початкової освіти;
 • дошкільної освіти;
 • художньо-естетичного циклу;
 • національно-патріотичного виховання, педагогіки та психології;
 • фізичної культури та предмету «Захисту Вітчизни».

 

ПМК створюються з метою забезпечення умов для ефективної методичної роботи вчителів та реалізації їхніх творчих задумів.

3.4. Загальний контроль за роботою ПМК здійснює відділ освіти.

3.5. Зміст роботи ПМК включає такі напрямки діяльності:

 • забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання вихованців та учнів;
 • підвищення рівня загально дидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу; проведення обміну досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації освітнього процесу;
 • забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

 

3.6. Керує предметною методичною комісією голова  із числа педагогічних працівників одного із закладів освіти Рожнівської сільської  ради, що призначається розпорядженням голови сільської ради Рожнівського ОТГ за поданням начальника відділу освіти, з відповідною фаховою освітою та стажем роботи за фахом не менше 8 років. Голова ПМК підпорядковується начальнику відділу освіти та інспектору з методичної роботи відділу освіти Рожнівської ОТГ.

3.7. У своїй діяльності голова ПМК керується Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією і законами України, указами Президента та рішеннями Уряду, органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання, а також Статутом і локальними правовими актами закладів освіти.

4. Посадові обов’язки голови ПМК:

 

4.1. Голова ПМК планує роботу на кожен навчальний рік, виходячи із завдань і основних напрямів діяльності, визначеними органами управління освітою, представляє на затвердження начальнику відділу освіти.

4.2. Організовує поточне і перспективне планування роботи ПМК і своєї діяльності (річний і місячний плани роботи, циклограма роботи, розклад консультацій, перспективний та річний плани підвищення кваліфікації та проходження атестації вчителями ПМК тощо).

4.3. Створює і веде банк даних учителів ПМК за відповідною формою, визначає їх потреби у підвищенні професійної майстерності.

4.4. Відвідує уроки та інші заходи, що проводяться вчителями-предметниками, аналізує їх і доводить результати до відома вчителів ПМК.

4.5. Відстежує своєчасну підготовку і проведення предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних марафонів учителями ПМК, узагальнює та аналізує результати і подає їх у відділ освіти.

4.6. Узагальнює інформаційно-аналітичні матеріали з питань діяльності ПМК і 2 рази на рік (грудень, червень) готує узагальнений аналітичний матеріал і подає його у відділ освіти.

4.7. Забезпечує методичну допомогу вчителям ПМК в освоєнні інформаційних програм і технологій, оволодіння методикою підготовки і проведення заходів (олімпіади, конкурси тощо), організує просвітницьку роботу для вчителів ПМК, консультує їх із питань організації навчально-методичної роботи.

4.8. Організує проведення навчальних занять для молодих спеціалістів.

4.9. Організує методичну допомогу вчителям ПМК із проблеми індивідуального, дистанційного навчання, бере участь (за згодою) у нарадах відділу освіти й інформує про підсумки діяльності вчителів ПМК.

4.10. Відвідує будь-які заходи, що проводять учителі, для надання методичної допомоги і здійснення систематичного контролю якості їх проведення.

4.11. Представляє вчителів ПМК за успіхи в роботі, активну участь у інноваційній і методичній діяльності до нагородження відділу освіти.

4.12. Визначає функціональні обов’язки членів ПМК.

 

5. Права та обов’язки членів ПМК, учасників методичної роботи

Участь у методичній роботі є професійним обов`язком для всіх педагогічних працівників, які повинні:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;
 • брати активну участь у організації та проведенні освітніх заходів;
 • брати участь у роботі засідань ПМК, практичних семінарах і т.д.;
 • знати тенденції розвитку методики викладання відповідного предмета, Закон України «Про освіту», нормативно-правові документи;

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Положення набирає чинності з моменту затвердження рішенням сесії сільської ради.

6.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться рішенням ради.

6.3. Зміни і доповнення до Положення набирають чинності з моменту затвердження рішенням сесії сільської ради.

6.4. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.