Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 07 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

№7-1/2017

 

Про утворення постійних комісій

Рожнівської сільської ради,

обрання їх голів та складу

 

 

Відповідно до статей 26 та 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

В И Р I Ш И Л А:

1.Обрати головами та затвердити постійні комісії Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади в наступному складі:

 1.1  Комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій:

 - Розвадовський Микола Петрович - голова комісії (виборчий округ №22)

-  Подюк Сніжана Іванівна  (виборчий округ №18)

-  Мицкан Олександра Ярославівна (виборчий округ №6)

- Кіщук Галина Іванівна (виборчий округ №24)

- Сенчук Петро Васильович (виборчий округ №15)

- Гушул Василь Михайлович (виборчий округ №5)

1.2. Комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту, законності, правопорядку, депутатської та інформаційної діяльності

- Мельничук Ярослав Васильович – голова комісії (виборчий округ №3)

- Розвадовська Валентина Михайлівна  (виборчий округ №23)

- Радиш Олександр Васильович (виборчий округ №17)

- Крутофіст Володимир Омелянович (виборчий округ №4)

- 1.3. Комісія з питань охорони здоров”я та соціального захисту

- Микитюк Дмитро Михайлович - голова комісії (виборчий округ №11)

- Федчук Василь Васильович (виборчий округ №20)

- Семчишин Андрій Михайлович (виборчий округ №26)

- Голюк Тарас Михайлович (виборчий округ №7)

1.4. Комісія з питань підприємницької діяльності, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, комунальної власності та житлово- комунального господарства

- Каюк Любомир Ярославович – голова комісії (виборчий округ №21)

- Строїч Олександр Васильович (виборчий округ №16)

- Пучко Володимир Васильович (виборчий округ №1)

- Никифоряк Микола Михайлович (виборчий округ №8)

- Крутофіст Григорій Дмитрович (виборчий округ №13)

1.5. Комісія з питань екології, земельних відносин, природних ресурсів і туризму

- Радиш Віталій Васильович – голова комісії (виборчий округ №19)

- Никифорак Дмитро Васильович (виборчий округ №14)

- Скоропанюк Василь Іванович (виборчий округ №25)

- Мацко Василь Омелянович (виборчий округ №12)

 

      2. Головам утворених постійних комісій Рожнівської сільської  ради забезпечити на  першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі обрання заступника голови та секретаря комісії.

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань освіти, культури, молоді і спорту, законності, правопорядку, депутатської та інформаційної діяльності

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                         С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 07 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

№8-1/2017

 

Про затвердження Положення

про постійні комісії Рожнівської

сільської  ради

 

     Відповідно до статей 26 та 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

 

 

        1.Затвердити Положення про постійні комісії Рожнівської сільської ради (додаток №1).      

         2.Контроль за дотриманням вимог Положення покласти на  секретаря сільської ради та голів постійних комісій.

 

 

 

 

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення Рожнівської сільської ради об’єднаноїтериторіальної громади

від 07 грудня 2017 року

 1.  

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РОЖНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

            ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ

1.Організація і робота постійних комісій Рожнівської сільської ради здійснюється на підставі Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту роботи Рожнівської сільської ради  і цього Положення.

2.Постійні комісії сільської ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

3.Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією сільського голови. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

4.Сільський голова і секретар ради не можуть бути обраними до складу постійної комісії.

5.Основними завданнями постійних комісій сільської ради є :

- розробляти пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;

- попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, підготовка висновків із цих питань;

- підготовка рекомендацій з питань, внесених на розгляд ради;

- сприяти місцевим виконавчим органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної та сільської рад;

- сприяти в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією виконавчими органами висловлених питань на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради, як органові влади, вирішенню питань територіальної громади.

6. Перелік постійних комісій затверджується рішенням сільської ради виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів .

7.Постійні комісії сільської ради відкритим головуванням обирають секретаря комісії, який виконує функції і заступника голови комісії.

8.Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

9.Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з представницькими і державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Створюючи проекти рішень, постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

10.Постійні комісії координують свою діяльність із відповідними комісіями районної ради.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

Постійні комісії сільської ради:

- за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають специфіку ввіреної їм сфери діяльності, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

- попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету місцевого самоврядування, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки;

- перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень дотримання чинного законодавства;

- розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян;

- вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради або виконавчого комітету;

- попередньо розглядають кандидатуру осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЙ

1.Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. В такому разі протоколи спільних засідань підписують голови відповідних постійних комісій.

2.Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради, можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та фахівців.

3.Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, необхідні документи і матеріали.

4.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб.

5.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

6.Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь в їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

1.Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до комплексного плану роботи сільської ради.

2.Засідання постійних комісій скликається за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

3.У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники апарату сільської та районної рад.

4.На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення.

5.Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

6.Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшістю голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймаються більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

7.Голова постійної комісії :

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

8.    Секретар комісії :

- повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;

- веде діловодство комісії і протоколи їх засідань та облік виконаних доручень;

- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

9.    Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.

5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

5.1. Комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій розглядає:

- розглядає проект місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядника коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;

- розглядає звіти про виконання місцевого бюджету;

- розглядає питання корегування бюджету та доцільності виділення коштів на потреби об’єктів соціально-культурного призначення;

- розглядає питання залучення інвесторів та інвестиційного капіталу для розвитку територіальної громади;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

5.2. Комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту, законності, правопорядку, депутатської та інформаційної діяльності розглядає:

- розглядає питання, що стосуються покращення стану закладів освіти, фізкультури і спорту;

- розглядає питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків;

- питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

- питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян сіл;

- питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

- питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

- пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

- питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;

- інші питання, які вносяться на розгляд ради.

5.3 Комісія з питань охорони здоров”я та соціального захисту розглядає:

- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення;

- розглядає питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території сіл;

- розглядає питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць;

- готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення;

- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

5.4  Комісія з питань підприємницької діяльності, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, комунальної власності та житлово- комунального господарства розглядає:

- розглядає питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

- розглядає питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

- розглядає питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

- розглядає питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

- розглядає питання про стан та розвиток містобудування і архітектури;

- питання господарської діяльності підприємств промисловості та сільського господарства;

- питання економічної стабілізації промисловості та сільського господарства;

 - питання транспортного обслуговування;

 - питання розвитку всіх видів зв’язку;

 - питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва;

 - питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

 - питання про стан та розвиток сільського господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, сфери послуг та житлово-комунального господарства;

- інші питання, які вносяться на розгляд ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

 

5.5 Комісія з питань екології, земельних відносин, природних ресурсів і туризму розглядає:

 

5.4.Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи:

- розглядає питання регулювання земельних відносин на території сіл;

- розглядає питання організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальної громади;

- розглядає доцільність прийняття цільових програм, що стосуються земельних відносин;

- розглядає питання ефективного використання земель;

- попередньо розглядає звернення з питань земельних відносин, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, та виносить рішення з цих питань для подальшого їх вирішення на сесії сільської ради;

- вирішує в межах своєї компетенції спори між землевласниками на території сіл (в окремих випадках з виїздом на місце конфлікту);

- розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;

- приймає участь в організації місячників благоустрою;

- розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;

- сприяє в роботі уповноваженого по складанню протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;

- приймає участь у розробці «Правил благоустрою сіл»;

 - здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

 

       5.6.У випадку необхідності сільська рада може утворити постійні комісії з інших питань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення

Андріївської сільської ради

від «___» _______ 2017 р. №___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Андріївської сільської ради

 

1.Загальні положення

 1. Постійна комісія Андріївської сільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
 2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
 3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.
 4. Постійна комісія підзвітна Андріївській сільській раді та відповідальна перед нею.
 5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
 6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, селищного голови або секретаря ради.
 7. Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Андріївської сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
 8. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.
 9. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
 10. За наявності технічної та організаційної можливості діяльність постійних комісій висвітлюється на сайті ради та у ЗМІ.
 11. За наявності у ради офіційного веб-сайту має бути забезпечене:
  1. розміщення на ньому діючої редакції Положення про постійні комісії, склад членів кожної постійної комісії;
  2. плану роботи ради, з зазначенням точних дат проведення чергових засідань, адрес приміщень, відповідальних осіб за проведення засідань комісій;
  3. розміщення протоколів, висновків, рекомендацій постійних комісій;
  4. завчасне оприлюднення інформації про час, місце та порядок денний засідань постійних комісій;
  5. розміщення звітів постійних комісій.
 12. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.
 13. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 14. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.
 15. Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.
 16. Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє організаційний відділ ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.
 17. Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається на організаційний відділ ради, якщо не буде прийнято відповідного рішення.

 

2.Завдання та організація діяльності постійних комісій

 1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.
 2. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 3. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.
 4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 5. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
 6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради[1].
 7. Протокол засідання постійної комісії виготовляється на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.
 8. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
 9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
 10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 11. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо розглядаються профільною постійною комісією.
 12. Якщо на час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради стане відомо, що даний проект рішення не був розглянутий хоча би однією з постійних комісій ради, до відання якої належить відповідне питання, головуючий зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проект рішення або ж оголосити інші причини, через які питання не було попередньо розглянуте комісією ради.
 13. Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається організаційним відділом ради[2]за вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата або смс-повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту депутата, повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали для (скановані та електронні документи). Смс-повідомлення про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.

Електронні адреси, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються у протоколах засідань постійних комісій та повідомляються головою комісії організаційному відділу ради.

 1. Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, голови громади. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. При скликанні позачергових засідань постійної комісії забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом позачергового засідання.
 2. Постійна комісія розглядає проекти рішень ради за наявності усіх віз, передбачених Регламентом ради. У разі відсутності однієї чи кількох віз постійна комісія приймає рішення про можливість розгляду проекту.
 3. За наявності технічної можливості може здійснюватися аудіофіксація засідань комісії. Носії із записами засідань передаються на зберігання у організаційний відділ ради.
 4. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.
 5. Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Голова громади, секретар ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісії приймає рішення шляхом голосування.
 6. Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.
 7. Тривалість виступів:

- для доповіді - 5 хв.

- для співдоповіді - 3 хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.

- заключне слово доповідача - 3 хв.

- для репліки - 1 хв.

 1. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.
 2. Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що робиться обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.
 3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.
 4. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акту постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розглядуне може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.
 5. У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.
 6. Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

 1. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.
 2. Під час звітування комісій перед радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи їх усунення. Результати обговорення цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані у визначений радою спосіб.
 3. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до комісії ради, на яку покладені функції щодо контрою за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради.

 

3.Голова постійної комісії

 1. Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
 2. Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради[3].
 3. Голова постійної комісії:
  1. Скликає і веде засідання комісії.
  2. Дає доручення членам комісії.
  3. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
  4. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
  5. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
  6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
  7. Забезпечує гласність в роботі комісії.
  8. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює особа, визначена комісією при формування структури комісії.
 4. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

 

4.Перелік та напрямки діяльності постійних комісій

 1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту:
  1. готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;
  2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
  4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції;
  5. з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
  6. перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради, інших документів, що стосуються порядку роботи ради та її постійних комісій;
  7. систематично, але не рідше одного разу на квартал, готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;
  8. здійснює моніторинг дотримання Регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;
  9. залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;
  10. ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
  11. вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, раз на півріччя вносить на розгляд ради інформацію щодо їх діяльності.
  12. вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
  13. здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
  14. сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
  15. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо приведення актів, виданих Андріївською сільською радою (у тому числі й попередніх скликань), а також радами, що увійшли до Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;
  16. опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає сільському голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками[4].

 

 1. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:
  1. готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
  2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
  4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів, міжнародного співробітництва;
  5. з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
  6. перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень радиз питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва;
  7.  Попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;
  8. бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;
  9. контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;
  10. готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;
  11. попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;
  12. вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів;
  13. бере участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
  14. вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах[5];
  15. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;
  16. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети, прийняті Андріївською сільською радою (у тому числі й попередніх скликань), а також радами, що увійшли до Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України.

 

 1. Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою:
  1. готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;
  2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;
  4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;
  5. перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою; питань про надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, з питання земельних ділянок під будівництво, зміни цільового призначення земельних ділянок;
  6. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
  7. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
  8. погоджує проекти рішень ради про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, оформлення права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору;
  9. розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;
  10. попередньо розглядає проекти рішень про скасування попередніх рішень Андріївської сільської ради (у тому числі ради попередніх скликань), а також інших рад, що увійшли до Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади, їхніх виконавчих органів, з питаньземельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;
  11. забезпечує проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів  і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо  розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;
  12. погоджує пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури;
  13. розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;
  14. погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб;
  15. попередньо розглядає і погоджує проекти рішень виконавчого комітету з питань будівництва чи надання земельних ділянок, крім питань перепланування та добудови балконів, лоджій;
  16. погоджує виділення бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт житла і не житлових приміщень;
  17. контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради, в тому числі щодо забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами радіаційного та хімічного захисту;
  18. ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

 

 1. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту:
  1. готує висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;
  2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;
  4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;
  5. перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;
  6. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
  7. попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджетуз питань у сфері комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;
  8. не рідше одного разу на квартал заслуховує звіт заступника Андріївського сільського голови з питань житлово-комунального господарства про роботу управління житлово-комунального господарства та екології, керівників підпорядкованих йому підприємств, незалежно від форм власності;
  9. погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;
  10. погоджує виділення та продаж земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;
  11. контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
  12. контролює процес приватизації комунального майна, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків надаючи раді раз на рік детальний звіт про хід приватизації;
  13. попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;
  14. розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;
  15. вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, щоквартально проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.

 

 1. Постійна комісія з гуманітарних питань:
  1. готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (далі за текстом – гуманітарних питань);
  2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з гуманітарних питань;
  4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з гуманітарних питань;
  5. перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з гуманітарних питань;
  6. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету (у гуманітарній сфері), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
  7. погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури, туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинствата здійснює контроль за їх використання;
  8. заслуховує (не менше 1 раз в рік) звіти, заступників Андріївського сільського голови з гуманітарних питань, начальників управлінь культури, молоді і спорту, відділів та інших структурних підрозділів ради про їх роботу, виконання рішень ради;
  9. бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;
  10. здійснює  контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;
  11. контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

 

Секретар Андріївської сільської ради     (підпис)                П.І.Б.

 

 

 

 

 

[1]Вимоги щодо оприлюднення протоколів засідань постійних комісій діють з літа 2014 року. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом. Однак, спосіб оприлюднення публічної інформації (а за новими правилами протоколи засідань комісій віднесені до цієї категорії) має бути визначений у Регламенті ради. Якщо комісія бажає оприлюднювати свої протоколи у спосіб, відмінний від способу оприлюднення проектів рішень та рішень ради, а також протоколів пленарних засідань ради, у цьому Положенні про постійні комісії має бути визначений відповідний спосіб оприлюднення інформації.

Оприлюднення протоколів не є підставою для відмови у наданні їх копій чи інформації з них згідно із запитами на інформацію. Навіть якщо протокол розміщений на сайті, а до вас надходить запит на надання його копії, відмова у задоволенні такого запиту є протизаконною.

Право на звернення з інформаційними запитами мають лише суб’єкти приватного права. Суб’єкти владних повноважень не мають права запитувати інформацію чи вимагати копії документів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

[2]Ви можете визначити відповідальним інший підрозділ залежно від структури вашої ради.

[3]У зразках документів, які ми наводимо у цій методиці, процедури обрання та відкликання голів постійних комісій визначені у статтях 67-68. Однак ви можете визначити ці процедури безпосередньо у Положенні про постійні комісії.

[4]Покладення на будь-яку комісію повноважень, визначених у пп. 4.1.16  з цього зразка є важливим.

[5]Нагадуємо, що відповідно до п.7.2. ст. 7 Податкового кодексу України (далі – ПК України) одночасно із встановленням податкових пільг має бути визначений порядок їх застосування. Підстави для застосування податкових пільг можуть встановлюватися у межах та застосовуватись у спосіб, визначені законом.