Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

5-2/2017

Про склад конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади

 

        У відповідності із статтею 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” для організації проведення екзамену та відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Рожнівської сільської ради, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 « Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», сесія сільської ради

В И Р I Ш И Л А:

       1. Утворити конкурсну комісію  для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Рожнівської сільської ради у складі :

      -– Погрибенник Мирослав Васильович - заступник голови Рожнівської сільської ради, голова конкурсної комісії;

       - Захарук Олександра Юріївна секретар Рожнівської сільської ради, секретар конкурсної комісії;

  •  

     -  Розвадовський Василь Петрович, в.о.старости с.Хімчин  - член комісії

     - Мельничук Ярослав Васильович – депутат виборчого округу №3, член комісії                   

       2. Інформацію про проведення конкурсу та його умови оприлюднити через районну газету « Гуцульський край»  .

       3. Затвердити Порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Рожнівської сільської  ради (додається).

        4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Рожнівський сільський голова

об’єднаної територіальної громадиС.В.Радиш

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Рожнівської сільської ради об’єднанноїтериторіальної громади

від 25 грудня 2017 року

№ 5-2/2017 

Порядок

проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Рожнівської сільської ради 

        Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Рожнівської сільської ради , як одного з етапів конкурсу, що проводиться у відповідності до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011  N 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

  І. Загальні положення:

1. Мета проведення іспиту - об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Рожнівської сільської ради.

3. До іспиту допускаються кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

         Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

4.  Проведення письмового іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад перед­бачає перевірку та оцінку їх знання Конституції України, Законів України  « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також чинного законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу сільської  ради.           

5. Порядок проведення письмового іспиту та перелік питань для перевірки знання чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних по­вноважень сільської ради , як органу місцевого самоврядування затверджується сільським  головою. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.                               

6. Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

7. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», визначені в переліку та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування, згідно переліку, затвердженого сільським головою.   

8. Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 15.                                                            

9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування, можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.         

 11. Секретар за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.                                                                                                   

         ІІ. Проведення письмового іспиту

Процедура письмового іспиту складається з трьох етапів:        

1) організаційна підготовка до письмового іспиту;

2) складання письмового іспиту;                                                               

3) оцінювання письмового іспиту.

1. Організаційна підготовка до письмового іспиту.

1.1. Організаційна підготовка до письмового іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.                      

1.2. Секретар конкурсної комісії  інформує про тривалість та процедуру скла­дання  письмового іспиту.

1.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

2. Складання письмового  іспиту.

2.1. Під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета ма­ють бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.                                      

2.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакант­ної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених цим Порядком, іспит може проводитися одно­часно на заміщення декількох  вакантних посад.

2.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.    

2.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

2.5. Іспит складається державною  мовою.

2.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркушах із штампом виконавчого комітету сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркушах проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.                                                                                                                  

2.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має ста­новити не більше 60 хвилин.

           3. Оцінювання та підбиття підсумків письмового іспиту.

3.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Консти­туції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законо­давства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Консти­туції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням спе­цифіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.                                

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття норма­тивно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість поми­лок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встанов­лений строк.

3.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями  кандидата.

3.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

3.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.   

3.4. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали письмовий іспит і допускаються до наступного етапу іспиту.                                            

3.5. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали письмовий  іспит, і не допускаються до наступного етапу іспиту.   

3.6. Кандидати ознайомлюються з результатом письмового іспиту в день його проведення.        

3.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.                                   

3.8. Результати письмового іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.                   

                               

 ІV. Підведення підсумків та відбір кандидатів

1. Результати конкурсу визначаються членами комісії на підставі результатів письмового іспиту шляхом підрахунку загальної кількості балів, набраних при складанні письмового іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад.

У разі однакової кількості балів, набраних конкурсантами, перевага надається конкурсанту, який повністю відповідає кваліфікаційним вимогам.

У разі однакової кількості балів і рівнозначній відповідності кваліфікаційним вимогам, вирішальним є голос голови комісії.

2. Конкурсна комісія на своєму засіданні здійснює відбір особи на заміщення вакантної посади посадової особи  місцевого самоврядування.

3. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене сільським головою упродовж трьох днів після ознайомлення конкурсантів з результатами конкурсу.

4. Рішення сільського  голови може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством.  

Рожнівський сільський голова

об’єднаної територіальної громадиС.В.Радиш