Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2017 року                                                                                   с.Рожнів

16-2/2017

 

Про затвердження Положення про конкурс

на посаду керівника комунального закладу

загальної середньої освіти Рожнівської сільської

ради  об’єднаної територіальної громади.

 

Відповідно до статті 25 Закону України “Про освіту”, статті 26 Закону України “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827 “Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності”, керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії ради з питань освіти, культури, молоді і спорту, законності, правопорядку, депутатської та інформаційної діяльності,  рада  об’єднаної територіальної громади вирішила:

1.Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади. (додається).
2. Визначити, що уповноваженим органом, зазначеним в Положенні про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади є відділ освіти Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Рожнівської сільської ради Романа Матейчука та постійну комісію ради з питань питань освіти, культури, молоді і спорту, законності, правопорядку, депутатської та інформаційної діяльності (Я. Мельничук).

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Рожнівської сільської ради об’єднанноїтериторіальної громади

від 25 грудня 2017 року

 1.  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника

комунального закладу загальної середньої освіти

Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади

 

 1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади.
 2. Посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 3. Керівник комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням уповноваженого органу за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).
 4. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення уповноваженого органу.

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

 • утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • наявність вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти;
 • прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • закінчення строку трудового договору (контракту) з керівником закладу загальної середньої освіти.
 1. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації і на офіційних веб-сайтах засновника (засновників) закладу, відділу освіти райдержадміністрації та закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі — претенденти);
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

6. Для проведення конкурсного відбору уповноваженим органом утворюється конкурсна комісія, до складу якої делегуються представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Для проведення кожного конкурсу створюється нова конкурсна комісія.

Конкурсна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Голова і секретар не можуть бути представниками однієї сторони. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Документи роботи конкурсної комісії зберігаються в службі управління персоналом відділу освіти райдержадміністрації.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 1. Технічні питання організації конкурсу покладаються на службу управління персоналом відділу освіти Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади.
 2. Претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копії документів про освіту;
 • копію трудової книжки та/або інших документів, які підтверджують трудову діяльність;
 • мотиваційний лист;
 • перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти.

За бажанням, претенденти на посаду керівника закладу освіти можуть подавати додаткову інформацію стосовно освіти, підвищення кваліфікації, досвіду роботи, професійного рівня, власних досягнень і репутації (сертифікати, свідоцтва, характеристики, нагороди/відзнаки, публікації, рекомендаційні листи, тощо).

Претендент має право зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.

 1. Конкурсний відбір включає такі етапи:
 • подання претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • проведення претендентом відкритої публічної презентації плану розвитку закладу загальної середньої освіти.
 1. Особа, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам визначеним частиною другою статті 24 Закону України «Про загальну середню освіту», або яка подала не повний перелік документів, визначений п. 8 цього Положення, до конкурсного відбору не допускається, про що її повідомляє секретар конкурсної комісії.
 2. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів після кінцевої дати, до якої мали бути подані документи.
 3. Під час проведення відкритої публічної презентації плану розвитку закладу загальної середньої освіти члени конкурсної комісії мають право задавати претенденту уточнюючі питання.
 4.  Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після проведення відкритої публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти надає претендентам та засновнику (засновникам), висновок щодо результатів конкурсного відбору.
 5. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до уповноваженого органу, що призначає керівника закладу, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.
 6. На підставі висновку та заперечень (за наявності), не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган, що призначає керівника закладу загальної середньої, укладає строковий трудовий договір (контракт) з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.
 7. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:
 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

 1. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах засновника (засновників) та закладу освіти.