Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

РІШЕННЯ

від 26 червня 2018 року                                                                      с.Рожнів

№ 11-6/2018

 

Про затвердження положення

про Раду підприємців Рожнівської

об’єднаної територіальної громади

 

Заслухавши та обговоривши положення про Раду підприємців Рожнівської об’єднаної територіальної громади,  відповідно, до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

вирішила:

 

        1. Затвердити положення про Раду підприємців Рожнівської об’єднаної територіальної громади (Додаток 1)

2. Відділу проектної, інвестиційної та підприємницької діяльності розробити розпорядження із складом ради підприємців при голові Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

       3.  Контроль за виконанням рішення покласти на голову сільської ради об”єднаної територіальної громади  Сергія Радиша.

 

 

 

 

Голова Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади                                          Сергій Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 1

                                                            до рішення Рожнівської сільської ради

                                                       об’єднаної територіальної громади

                                     від 26 червня 2018 року                                                                                                                                                            

               №11-6/2018

 

 

П О Л О Ж Е Н НЯ

про Раду підприємців Рожнівської об’єднаної

 територіальної громади

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Рада підприємців Рожнівської об’єднаної територіальної громади  /далі Рада/ створюється при голові Рожнівської сільської ради (розпорядженням), як консультативно-дорадчий орган з ознаками консалтингу та є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

1.2. В своїй діяльності Рада керується Конституцією, діючим законодавством, Статутом Рожнівської об’єднаної громади та даним Положенням.

1.3.При виконанні завдань Рада взаємодіє з:  

  • структурними підрозділами виконавчого комітету Рожнівської об’єднаної громади,
  • іншими державними та адміністративними органами різних рівнів.
  • громадськими об’єднаннями підприємців, асоціацій, установами та організаціями.

1.4 Виконавчий комітет Рожнівської об’єднаної громади створює умови для діяльності  Ради.

 

2.МЕТА  ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

Метою діяльності  Ради є:

 

 

2.1.формування  дієвого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості.

2.2. узгодження адміністративних та громадських зусиль зі створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;

2.3 налагодження комунікативного навику апарату управління та його складових з суб’єктами господарювання;

2.4  збільшення кількісного та якісного складу суб'єктів господарювання на території Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

 

 

3. ЗАВДАННЯ РАДИ

 

3.1. Представництво  інтересів підприємців, підприємств і їх громадських об’єднань в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, з попереднім погодженням з суб’єктами господарювання чи членами Ради.

3.2. Розгляд  пропозицій суб’єктів господарювання щодо внесення змін до нормативно-правових актів ОТГ з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, надавання їх до місцевих та центральних  органів виконавчої влади для врахування при підготовці відповідних рішень.

3.3. Захист законних прав та інтересів підприємців (Рожнівської ОТГ) на територіальному рівні, а також розв’язання складних ситуацій.

3.4.Сприяння реалізації освітніх програм для бажаючих зайнятись підприємницькою діяльністю, підприємців, персоналу підприємств малого та середнього бізнесу.

3.5. Участь у розробленні  державних та місцевих цільових програм.

3.6  Розвиток  підприємницької   ініціативи,   підтримка   та популяризація  підприємницької  діяльності,   досвіду   соціальної відповідальності   бізнесу,  відродження  позитивних  традицій та етичних принципів підприємництва.

3.7  Установлення громадського контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування при розробленні проектів нормативно-правових актів, а також процедур, передбачених ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

4.ПРАВА РАДИ

 Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

 

 4.1.Вивчати проблеми, що  виникають у роботі підприємців, підприємницьких структур та вносити пропозиції до органів місцевого самоврядування про створення сприятливих соціально – економічних умов для підприємництва.

4.2.Вивчати пропозиції підприємців щодо покращення умов для ведення підприємницької  діяльності на місцевому рівні. Виходити з пропозиціями до  сільського голови, виконавчого комітету  та сільської ради щодо їх вирішення.

4.3.Одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для організації своєї роботи.

4.4.Залучати до своєї роботи представників місцевих органів  влади, підприємств, установ та організацій, наукових закладів, а також окремих фахівців.

4.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів з залученням суб’єктів господарювання.

4.6. Брати  участь у роботі громадської приймальні з питань сприяння підприємницькій діяльності та інших форм взаємодії з громадськістю, органами місцевої влади і суб’єктами господарювання.

4.7. Співпрацювати з громадськими підприємницькими об’єднаннями, залучати їх представників до розробки та реалізації програм розвитку підприємництва, освітніх та культурно – просвітницьких заходів.

4.8. Вносити пропозиції щодо цільового використання грошових коштів, передбачених місцевим бюджетом для підтримки  та розвитку  підприємництва.

4.9.  Брати участь у засіданнях виконавчого комітету Рожнівської сільської ради при вирішенні питань, що мають істотний вплив на розвиток підприємництва та сферу малого і середнього бізнесу.

4.10. Утворювати в разі потреби тимчасові експертні групи та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі у проведенні моніторингів по СПД.

4.12. Делегувати в установленому порядку своїх представників до складу конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад службовців ОМС, повноваження яких пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності.

Проводити іншу роботу, згідно з затвердженими програмами діяльності на відповідний період.

 

 

5.СТРУКТУРА  ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ

5.1. Кількісний та персональний склад Ради визначається самою Радою, зміни до складу може вносити сільський голова. До складу Ради можуть входити керівники підприємницьких громадських  об’єднань, підприємці, які  користуються  авторитетом у підприємницькому середовищі, депутати сільської ради та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

5.2. Рада виконує свої повноваження на громадських засадах.

5.3. Раду очолює  голова, який обирається з членів Ради на першому засіданні  новоствореної  Ради та призначає свого  заступника та відповідального  секретаря.

5.4. Голова керує діяльністю Ради та представляє Раду в органах місцевого самоврядування, державних установах, органах влади, громадських організаціях, засобах масової інформації, тощо.

5.5. На період відсутності голови, за його вказівкою обов’язки  виконує заступник голови Ради.

5.6. Відповідальний секретар веде діловодство Ради, забезпечує вирішення організаційних питань.

5.7. Поточна робота Ради проводиться згідно з затвердженим планом роботи на відповідний період.

5.8. Рада збирається на планові засідання не рідше 1 разу на 3 місяці та за  необхідністю.

5.9. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому  присутні не менше ніж половина членів Ради.

5.10. Рішення Ради є прийнятим, якщо за нього  проголосувала більшість членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, що головує на засіданні. Якщо член ради не згідний з рішенням, в письмовому порядку він викладає свою думку і даний матеріал прикріплюється до протоколу засідань.

5.11. Членство в Раді є добровільним. Член Ради може вільно вийти з Ради за письмовою заявою

5.12. Рішення про виключення з Ради може бути прийнято у випадках:

  • відсутності члена Ради без поважних причин на засіданнях Ради більше як 2 рази підряд чи при пропущенні більше як половини засідань Ради протягом року;

-  систематичного ухилення члена Ради від виконання покладених на нього обов’язків чи рішень Ради.

5.13. По необхідності зміни до складу Ради проводяться  відповідно з поданням голови Ради на сільського голову  Рожнівської сільської ради.

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

 

6.1. Діяльність Ради може бути припинена достроково:

- за рішенням самої Ради;

- за рішенням виконавчого комітету  Рожнівської об’єднаної  територіальної громади.