Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

РІШЕННЯ

від 26 червня 2018 року                                                                      с.Рожнів

№ 11-6/2018

 

Про погодження підписання договору

про спільну діяльність із фінансово-кредитної

підтримки суб’єктів малого та середнього

підприємництва з Регіональним фондом

підтримки підприємництва по

Івано-Франківській області»

 

Заслухавши та обговоривши договір про спільну діяльність із фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва між Регіональним фондом підтримки підприємництва по Івано-Франківській області та Рожнівською сільською радою об’єднаної територіальної громади, відповідно, до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,, сесія Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

вирішила:

 

1. Погодити підписання договору про спільну діяльність із фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва з Регіональним фондом підтримки підприємництва по Івано-Франківській області.

2. Встановити, що бюджетні призначення для виконання умов договору становитимуть 20,0 тис. грн. в 2018 році.

       3. Відділу проектної, інвестиційної та підприємницької діяльності щорічно подавати на розгляд сесії Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади  звіт про виконання вищенаведеної угоди.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову сільської ради об’єднаної територіальної громади  Сергія Радиша

 

 

Голова Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади                                          Сергій Радиш

 

 

                                                                  Додаток 1

                                                            до рішення Рожнівської сільської ради

                                                       об’єднаної територіальної громади

                                     від 26 червня 2018 року                                                                                                                                                            

               №10-6/2018

 

 

 

ДОГОВІР  №____/___-___

про спільну діяльність із фінансово-кредитної підтримки

суб’єктів малого та середнього підприємництва

 

            м. Івано-Франківськ                                                                   «__»  ___________ 2018 року

 

            Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, що є неприбутковою організацією (надалі – Фонд), в особі директора Микитюка Євгена Михайловича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Рожнівська сільська рада об”єднаної територіальної громади Косівського району Івано – Франківської області (надалі – Рожнівська ОТГ), в особі голови Радиша Сергія Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року із змінами, з другої сторони,

надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

                        З метою реалізації Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки, Сторони домовились про проведення спільних заходів щодо надання фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності Рожнівської ОТГ, які працюють в пріоритетних галузях економіки регіону, визначених у п.4. договору.

 

2. Зобов’язання Сторін

            2.1. Для втілення даного договору Сторони зобов’язуються:

2.1.1. виконувати всі можливі заходи щодо реалізації державної політики підтримки підприємництва на обласному та місцевому рівнях;

2.1.2. надавати один одному повну та неупереджену інформацію, що стосується реалізації спільних проектів та програм;

2.1.3. надавати спільну організаційну та фінансову підтримку суб’єктам малого та середнього бізнесу з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування соціально незахищених верств населення;

2.1.4. надавати спільну допомогу суб’єктам малого та середнього підприємництва у розвитку виробничих зв’язків, пошуку потенційних інвесторів, в аналізі ринку, підготовці інвестиційних проектів, розробці бізнес-планів тощо;

2.1.5. надавати допомогу у розробці та реалізації програм та проектів, спрямованих на всебічний розвиток та підвищення ефективності підприємницької діяльності, використовуючи фінансово-економічний та науково-технічний потенціал Сторін;

2.1.6. сприяти підготовці та випуску освітніх та інформаційних матеріалів у сфері малого та середнього підприємництва;

2.1.7. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Сторін та щодо предмету даної співпраці.

            2.2. Фонд зобов’язується:

2.2.1. проводити добросовісне управління активами, отриманими з місцевого бюджету  Рожнівської ОТГ, і використовувати їх за встановленим цільовим призначенням, визначеним у п.1  Договору.

2.2.2. здійснювати фінансування підприємницьких проектів і надавати фінансово-кредитну підтримку малому та середньому підприємництву за рахунок коштів, виділених з місцевого бюджету Рожнівської ОТГ, і власних коштів Фонду, за передбаченими Сторонами відповідними програмами та напрямками, у вигляді:

-   фінансової поруки (гарантії) для одержання кредиту,

- розміщення коштів в якості ресурсного забезпечення покриття фінансування підприємницьких проектів через уповноважені Фондом банки;

-  часткової компенсації відсотків по кредитах, отриманих. 

            2.3. Рожнівська ОТГ зобов’язується виділяти кошти для фінансування проектів суб’єктів підприємництва через Фонд шляхом перерахування цих коштів на банківський рахунок Фонду, зазначений у п. 9 цього Договору.

           

3. Права Сторін

3.1. Фонд має право:

3.1.1. здійснювати детальне вивчення та аналіз підприємницьких проектів, які  запропоновані  Громадою для фінансування;

3.1.2. самостійно вирішувати доцільність реалізації конкретних підприємницьких проектів на основі проведеного аналізу;

3.1.3. проводити моніторинг підприємницьких проектів, які профінансовані Фондом  згідно даної методики.

3.2. Громада має право:

3.2.1. звертатися із заявками та пропозиціями до будь-якого органу Фонду;

3.2.2. приймати участь у програмах і проектах, які організовує і проводить Фонд за його згодою;

3.2.3. надавати рекомендації Фонду стосовно фінансування підприємницьких проектів;

3.2.4. отримувати інформацію про механізм фінансування підприємницьких проектів через Фонд за рахунок коштів Фонду та коштів, отриманих Фондом з місцевого бюджету  Рожнівської ОТГ;

         3.2.5. вимагати перевірки цільового використання коштів бюджету громади, виділених згідно даного Договору, та інформацію щодо ходу виконання фінансування конкретного підприємницького проекту.

 

        4. Особливі умови

          4.1. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва здійснюється у таких сферах діяльності:

4.1.1. виробництво;

4.1.2. переробка сільськогосподарської продукції;

4.1.3. туризм, в т.ч. сільський зелений;

4.1.4. будівництво;

4.1.5. побутове обслуговування населення.

 1. Фінансово-кредитна підтримка надається при відповідності наступним вимогам::
  1. суб’єкт господарювання має статус суб’єкта малого підприємництва згідно критеріїв, визначених законодавчо та здійснює господарську діяльність на території Рожнівської ОТГ не менше 3 (трьох) місяців;
  2. бізнес-проект передбачає збільшення кількості нових робочих місць, збереження існуючих, збільшення надходження коштів до бюджетів різних рівнів;
  3. позичальник не перебуває на стадії санації чи банкрутства, або визнаний банкрутом;
  4. подана інформація про Позичальника, його проект і фінансово-господарський стан є правдивою і достовірною;
  5. Власний внесок Позичальника до реалізації проекту повинен складати не менше 30% (тридцяти відсотків) загальної вартості проекту.

4.3. Рішення про фінансування чи відмову у фінансуванні бізнес-проекту приймає Інвестиційний комітет Фонду, виходячи із інвестиційної привабливості бізнес-проекту і кредитоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності, керуючись при цьому внутрішніми нормативними документами Фонду.

4.4. Кошти, які отримані або повернені з попередніх програм і проектів, залишаються у розпорядженні Фонду і використовуються на подальше фінансування бізнес-проектів на території Івано-Франківської області.

4.5. Відшкодування витрат і збитків, пов’язаних із спільною діяльністю Сторін, здійснюється пропорційно вартості їх вкладів у фінансування бізнес-проекту.

 

5. Відповідальність Сторін

            5.1. За неналежне виконання умов та обов’язків даного договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

6. Порядок розгляду суперечок

            6.1. Всі суперечки, що виникли в процесі виконання даного договору, розглядаються Сторонами в 5-ти денний строк.

6.2. У випадку недосягнення згоди суперечка вирішується в господарському суді Івано-Франківської області згідно чинного законодавства України.

 

7. Строк дії договору

7.1. Договір набуває юридичної сили з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань..

7.2. Продовження строку дії, внесення змін та доповнень, дострокове розірвання даного договору здійснюється шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

            7.3. Дія даного договору може бути припинена при настанні однієї із зазначених умов:

7.3.1. закінчення терміну дії договору;

7.3.2. за взаємною згодою Сторін;

7.3.3. при зміні законодавства України, що безпосередньо впливає на виконання предмету даного договору і неможливості його виконання в майбутньому.

           7.4. Сторони можуть достроково відмовитись від подальшої участі в даному Договорі, попередивши іншу Сторону про це не пізніше як за два місяці.

 

8. Інші умови

            8.1. З усіх питань, які не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2. Цей договір складено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

9. Юридичні адреси та реквізити Сторін

9.1. Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській  області:

вул. Василіянок, 62-А (5 пов.) м. Івано-Франківськ, 76019. 

р/р № ________________ в __________________, МФО _______, код ЄДРПОУ ____________.

 

9.2. Рожнівська сільська рада об”єднаної територіальної громади Косівського району Івано – Франківської області

78635 вул. Героїв Небесної Сотні, 26 с.Рожнів, Косівський район, Івано – Франківська область

р/р №35253009045156 в УДКСУ в Косівському районі, МФО 836014, код ЄДРПОУ 04354389

 

 

 

 

 

 

Директор  Фонду

 

 

___________________/Микитюк Є.М./

М.П.                     

Голова Рожнівської сільської

ради обєднаної територіальної громади

____________________ /Радиш С. В./

М.П.