Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                                   с.Рожнів

21-3/2018

    Про затвердження положення про преміювання

    та надання матеріальної допомоги

    працівникам Рожнівсьської  сільської ради

    об’єднаної територіальної

     громади  на 2018-2020 рр.

 

          Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (з урахуванням внесених змін), п.3 статті 247 Кодексу законів про працю України, сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Рожнівської сільської ради та її виконавчих органів згідно з додатком №1  (додаток 1 додається).

 

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                         С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Додаток №1

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  рішенням Рожнівської сільської ради

                                                                  від 30 січня 2018року № 21-3/2018   

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам Рожнівсьської  сільської ради

1.Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України,  Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України  «Про оплату праці»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і вводиться  з метою забезпечення стимулюючого впливу преміювання на ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни і є єдиною підставою для виплати премії.

 

1.2. Положення визначає джерела, умови, показники і порядок преміювання сільського голови, секретаря ради, заступників сільського голови, начальників, спеціалістів, службовців, робітників структурних підрозділів виконавчих органів ради (відділів, секторів), старостів.

 

1.3. Премія за цим Положенням є премією, пов’язаною з виконанням службових завдань і функцій, особистим внеском у загальні результати роботи виконавчого комітету.

 

1.4. Премії за цим Положенням виплачуються в грошовій формі у відсотках до середньомісячної заробітної плати конкретного працівника.

 

1.5 Преміюванню підлягають працівники, визначені в пункті 1.2 цього Положення, з дати їх призначення на посаду. Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним терміном здійснюється після закінчення цього строку з дня визнання працівника таким, що витримав випробування.

 

1.6 Преміювання сільського голови, секретаря ради, його заступників здійснюється згідно з вимогами абз.2 п.6 Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

2. Визначення фонду преміювання

2.1. Преміювання здійснюється в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків

на утримання відповідних бюджетних установ затвердженого у встановленому порядку, за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

2.2. Розмір річного фонду преміювання визначається під час формування бюджету Рожнівсьської сільської ради у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці відповідно до Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Рожнівсьської сільської ради, її відділів.

 

2.3. На преміювання працівників з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня, професійного свята, річниці Незалежності України, ювілейних дат тощо спрямовуються кошти фонду преміювання та економія фонду оплати праці.

 

3. Показники преміювання та визначення розміру премії

 

3.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховуються такі показники:

    - дотримання чинного законодавства;

    - належне, якісне і своєчасне виконання обов’язків, визначених для відповідних категорій працівників у посадових інструкціях, розподілі обов’язків і доручень безпосереднього керівника;

    - дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- відсутність порушень нормативно-правових актів з питань служби в органах місцевого самоврядування.

 

3.2. Премії не виплачуються працівникам за час:

-   тимчасової непрацездатності,

- перебування працівника у відпустках усіх видів, передбачених чинним законодавством,

-  випробувального терміну,

- за період довгострокових відряджень за кордон по вивченню досвіду роботи,

 

3.3 Премія не нараховується та не виплачується:

- працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, незважаючи на те, що він в місяці, за результатами якого проводиться преміювання, працював, крім працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення;

    - працівникам, які вперше прийняті на роботу і не відпрацювали повний місяць;

    - порушення правил, норм та інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки, які могли призвести до нещасного випадку (ці порушення розглядаються як порушення трудової дисципліни).

 

4. Порядок призначення премії та підготовка розпорядження про преміювання

4.1. Оцінювання показників роботи секретаря ради, заступників сільського голови, начальників відділів, секторів, старостів з метою нарахування премії проводить сільський голова.

4.2 Пропозиції про преміювання спеціалістів та службовців, які працюють у секторах, відділах виконавчого комітету сільської ради готуються керівниками цих секторів, відділів і подаються для затвердження  сільському голові.

 

  1. Після розгляду пропозицій сільським головою, секретар сільської ради готує розпорядження про преміювання і передає його на затвердження сільському голові до 25 числа поточного місяця.
  2. . Премія нараховується і виплачується бухгалтерією кожного місяця за фактично відпрацьований працівниками час у межах наявних на ці цілі кошти з урахуванням посадового окладу, надбавки за вислугу років та ранг державного службовця у відсотках, або в сумі відповідно до розпорядження сільського голови, а саме:
  • до 100% від посадового окладу, рангу, вислуги років голові сільської ради, заступників голови, секретарю сільської ради, начальникам відділів;
  • до 70% від посадового окладу, вислуги років іншим спеціалістам.

4.5. У разі винесення працівнику дисциплінарного стягнення (догани) або заходу дисциплінарного впливу (попередження про неповну службову відповідність), працівник позбавляється премії за місяць, у якому на нього накладено це дисциплінарне стягнення, або захід дисциплінарного впливу, якщо інше не передбачено відповідним розпорядженням про застосування дисциплінарного стягнення або заходу дисциплінарного впливу.

        Позбавлення працівників премії або зменшення її розміру може проводитися тільки за той розрахунковий період, у якому було допущено порушення.

4.6. Для заохочення працівників при наявності невідкладних заходів та при виконанні непритаманних робіт (не передбачених Положенням про відділ, посадовою інструкцією), робіт з більшою напруженістю під час виконання посадових обов’язків – розмір премії може бути збільшено. В такому випадку сільському голові подається подання з обґрунтуванням необхідності збільшення розміру премії.

 

5. Надання матеріальної допомоги

5.1. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток.

 

5.2. Матеріальна допомога працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за їх заявою та розпорядженням сільського голови в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

 

5.3. Питання щодо надання матеріальної допомоги працівникам, які зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування, вирішується сільським головою і виплачується у розмірі окладу.

 

6.Виплата надбавки за складність  і напруженість у роботі

 

    6.1.Надбавка за складність і напруженість у роботі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі до 50% від нарахованої заробітної плати.

 

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                         С.В.Радиш