Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                                   с.Рожнів

№4-3/2018

Про затвердження Програми соціально- економічного

та культурного розвитку Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

               

         Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України» та Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, сільська рада

ВИРІШИЛА :

          1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку  Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік (додається).

2. Виконкому Рожнівської сільської ради, керівникам установ і організацій здійснити організаційно-практичні заходи щодо забезпечення виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

       3. Доручити виконкому сільської ради при необхідності вносити зміни до Програми соціально- економічного та культурного розвитку Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Рожнівської сільської ради Романа Матейчука та комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Микола Розвадовський).

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

 


Рожнівської сільської ради

 об’єднаної територіальної громади

 

 

 

на 2018 рік

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

       Програма соціально-економічного і культурного розвитку Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

      Програма соціально-економічного і культурного розвитку Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (надалі Програма) розроблена на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

     Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи соціально-економічного і культурного  розвитку Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

  1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ НА 2018 РІК

 Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади буде спрямована на вирішення основних завдань – зростання промислового та сільськогосподарського виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залучення та активізація стимулів до зростання рівня оплати праці та збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури. Успішне виконання Програми дозволить продовжити зростання економіки темпами, які забезпечили макроекономічну стабільність у сільській раді, досягти більш високої продуктивності праці, посилити конкурентоспроможність продукції.

1.1 Соціальна сфера

 В соціальній сфері:

- створення умов по підвищенню рівня життя населення;

- забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів;

- збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади;

 - підвищення зайнятості сільського населення.

 

1.2 Соціальна політика

1.2.1. Зайнятість населення та ринок праці. Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності.

Основні проблеми:

- працевлаштування не конкуренто спроможних верств населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів);

- нелегальна зайнятість і нелегальна трудова міграція;

 - низька ефективність залучення інвестицій, які не забезпечують розширення сфери використання праці у сільській місцевості.

Основні цілі:

- збільшення чисельності зайнятого населення;

 - підтримка самостійної зайнятості населення;

- створення нових та легалізація існуючих робочих місць;

- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних.

Критерії досягнення цілей:

- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

- підвищення рівня взаємодії з центрами зайнятості та роботодавцями, що провадять свою діяльність на території сільської ради.

1.2.2. Соціальне забезпечення.

Основні проблеми:

- недостатній рівень адресності при наданні пільг окремим категоріям населення;

 - наявність пільг і гарантій, що надаються за професійною ознакою без урахування рівня доходів;

- недосконала законодавча база для регулювання соціально-трудових відносин;

- недостатній захист прав найманих працівників у недержавному секторі економіки.

Основні цілі:

- підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим вразливим верствам населення;

- сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення.

Критерії досягнення цілей:

 - вчасне виявлення соціально незахищених категорій громадян та проведення роз’яснювальної роботи щодо оформлення державних соціальних допомог відповідно до чинного законодавства;

 - постійне підвищення рівня обслуговування незахищених верств населення, що обліковуються в сільській раді.

1.3.  Охорона здоров’я населення

На території Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади знаходяться три лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Рожнів, с.Хімчин, с.Кобаки;

          З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

         - розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансерізації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців ;

         - сприяння укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням.

Критерії досягнення цілей:

-  збереження лікувально-профілактичних закладів Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади,

- сприяння матеріальному забезпеченню цих закладів:

 - вирішення питання кадрового забезпечення;

1.4.Освіта

Освітня галузь громади представлена:  три загальноосвітніх заклади, з них 1 навчально-виховний комплекс, 2 ЗОШ І-ІІІ ступенів, три дошкільних заклади.

 В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл передового педагогічного досвіду. Педагогічні колективи шкіл забезпечують здоровий відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у походах, екскурсіях по рідному краю.

 В школах і дошкільних навчальних закладах проведено поточні ремонти. Проведено  заходи, щодо забезпечення відповідного теплового режиму в опалювальний період.

Основні проблеми:

- недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

- недостатність коштів на фінансування безоплатного харчування дітей- учнів 1-4 класів.

Основні цілі:

 - впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес державного стандарту початкової освіти;

- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяння забезпеченості шкіл сільської ради педагогічними працівниками відповідної фахової підготовки;

 - задоволення потреби громади у дошкільних закладах;

- організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу;

- духовні орієнтири позашкільної освіти.

 

1.5. Культура

Галузь культури представлена: 4 будинки культури, 3 сільські бібліотеки, 1 дитяча школа мистецтв, 1 музей.

Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць, воїнських поховань.

 Основні проблеми:

- збільшення рівня фінансування галузі;

- забезпечення повноцінного функціонування закладів культури.

Основні цілі:

- передбачити кошти для покращення матеріально - технічної бази, придбання інвентаря, проведення ремонту, опалення.

- збереження історико-культурної спадщини;

- повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі;

- покращення матеріально-технічної бази;

- виділення коштів на проведення ремонтів будинків культури.

Всіляко сприяти збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів громади.

 

1.6. Фізичне виховання і спорт, молодіжна політика

На території громади функціонують футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали. Цей спортивний потенціал необхідно використовувати під час проведення різних змагань.

 Основні проблеми:

- обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.

 Основні цілі:

 - забезпечення належних умов для розвитку спорту на території громади;

- підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольних полів, спортивних залів, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;

- забезпечення будівництва та оснащення спортивних споруд;

- збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи;

- збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях;

Молодіжна політика реалізовує державну політику стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок, залучення молоді до участі у громадському житті, впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основні проблеми:

- недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази для позашкільної роботи та гуртків;

- забезпечення працевлаштування на селі молоді.

Основні цілі:

- розвиток та підтримка молодіжного підприємства, забезпечення прав та гарантій молоді на ринку праці;

- всебічна підтримка обдарованих дітей та молоді;

- активізація роботи щодо впровадження нових форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1.7. Торгівля та побутові послуги населенню

Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах на території об’єднаної громади. Політика у сфері внутрішньої торгівлі спрямована на забезпечення стабілізації споживчого ринку для задоволення соціальних потреб населення, підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування товарів. Потреба населення в основних продовольчих та господарських групах товару забезпечується в достатній мірі за прийнятними цінами.

Основні проблеми:

- відсутність побутових послуг на території об’єднаної громади.

Основні цілі:

 - пошук шляхів вирішення питання забезпечення населення необхідними видами побутових послуг.

 Критерії досягнення цілей:

- співпраця з власниками об’єктів торгівлі.

 

1.8. Технічна та інноваційна діяльність

           У 2018 році для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити:

      - реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості;

      -  впровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго та ресурсозберігаючих технологій.

1.9. Фінансові ресурси

     Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2018 році визначено: 

      -забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;

- удосконалення управління приватними майновими паями селян, шляхом передачі їх в оренду;

- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;

- забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;

- забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери села за спожиті енергоресурси;

- посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

1.10Регіональний розвиток

            З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності об'єднаних територіальних громад, що сприятиме поступовому усуненню галузевих і територіальних диспропорцій у розвитку продуктивних сил і забезпеченню прискореного зростання відносно відсталих в економічному та соціальному розвитку сіл громади, у 2018 році буде забезпечено:

- підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових программ, проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості й необхідності реалізації на даному етапі розвитку Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади;

- реалізацію заходів регіональної програми розвитку місцевого самоврядування щодо проведення капітальних ремонтів приміщень комунальної власності;

- реалізацію заходів Державної стратегії регіонального розвитку, у тому числі:

- забезпечення систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;

- організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування ;

- забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення громади.

  1. Основні завдання соціально-економічного розвитку Рожнівської ОТГ  

Перелік першочергових завдань, реалізація яких передбачається у 2018 році (Додаток 1).

     

 3. Цілі та пріоритети розвитку Рожнівської ОТГ.

3.1. Основні цілі розвитку громади.

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні стратегічні цілі, яким необхідно слідувати для досягнення бажаного рівня розвитку. До основних стратегічних цілей розвитку Рожнівської ОТГ можна віднести:

1) Розвиток населених пунктів громади;

2) Якість життя людини – найголовніше завдання;

3) Стійке економічне зростання Рожнівської ОТГ.

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку сільської громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу.

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших недоліків.

Для стійкого економічного зростання громади необхідно:

- створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у всіх сферах економіки;

- забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, домогосподарств;

- створити умови для розвитку сільськогосподарської галузі;

 - вжити заходи для підвищення рівня зайнятості населення;

Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівняння з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого ряду соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки, заклади громадського харчування та заклади для сімейного дозвілля, мережі супермаркетів з нижчим рівнем цін, т.д., нижчий рівень доступності до мережі ІНТЕРНЕТ).

Для забезпечення високого рівня життя населення мешканців громади потрібно виконати наступні пункти:

- підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження навколишнього середовища;

- сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;

- забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини;

- заохочувати населення до підвищення соціальної активності та свідомості;

 

            3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2018 рік.

 

            Всі визначені стратегічні цілі є досить значними для розвитку Рожнівської ОТГ, але для більш чіткого бачення необхідно виокремити основні пріоритетні напрямки розвитку громади на 2018 рік. До них можна віднести:

            1. Ремонт стратегічно-важливих доріг громади.

            2. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.

            3. Вдосконалення ефективної системи первинної медико-санітарної допомоги.

            4. Забезпечення ефективної роботи КП «Рожнівське сільське комунальне господарство» для обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме придбання спецтехніки для покращення благоустрою території, поточних ремонтів доріг, та ін.

            5. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення.

            6. Створення сучасної системи закладів культури та дозвілля.

 

           

            4. Завдання та механізми реалізації плану соціально – економічного розвитку Рожнівської ОТГ

            4.1. Завдання реалізації плану соціально-економічного розвитку Рожнівської ОТГ.

 

            Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади варто виокремити конкретні операційні цілі та завдання, що можуть бути виконані в короткостроковому періоді.

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

 

1. Розвиток населених пунктів громади.

 

1.1. Комплексний розвиток територій в інтересах громади

1.1.1. Розвиток інфраструктури сіл ОТГ

1.1.2. Розробка генеральних планів населених пунктів громади

1.1.3. Реалізація ідей громад

1.1.4. Інвентаризація земельного фонду

1.1.5. Ремонт, реставрація, модернізація, удосконалення об’єктів інфраструктури

 

1.2.Покращення стану дорожнього покриття

1.2.1. Поточний та капітальний ремонт доріг

1.2.2. Ремонт та будівництво мостових переходів

1.3. Покращення технічного стану громадських будівель

 

1.3.1. Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків, з придбанням відповідного інвентаря, офісної та комп’ютерної техніки

1.3.2. Капітальний ремонт адмінбудинку під ЦНАП

1.3.3.Реконструкція, капітальний та поточний ремонт приміщень закладів освіти та охорони здоров’я

1.3.4. Капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури

2. Якість життя людини – найголовніше завдання

2.1. Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища

2.1.1. Створення ефективної системи управління з ТПВ

2.1.2. Підвищення екологічної культури та рівня екологічної свідомості людей

2.2. Забезпечення здорового способу життя людини

2.2.1. Формування стійкого несприйняття шкідливих звичок

2.2.2. Розвиток системи первинної медицини на території ОТГ

2.2.3. Розвиток інфраструктури для зайняття спортом та фізкультурою

2.3. Розвиток культурного і духовного середовища

2.3.1. Підтримка розвитку культурно- дозвільних закладів

2.3.2. Збереження і розвиток історико- культурної та духовної спадщини

2.3.3. Цільова підтримка населення з особливими соціальними потребами

2.4. Створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення

2.4.1 Надання якісних соціальних і адміністративних послуг

2.4.2. Підтримка місцевих ініціатив та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування

3. Стійке економічне зростання Рожнівської ОТГ

3.1.Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва

3.1.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

3.1.2.Створення, розвиток та просування місцевих брендів

3.1.3.Досягнення економічної стабільності

3.2.Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства

3.2.1.Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

3.2.2.Розвиток альтернативної енергетики

3.2.3.Капітальні та поточні ремонти систем опалення

3.3.Розвиток туристичного потенціалу

3.3.1. Розвиток туристичних об'єктів та продуктів

3.3.2. Чистка річок та водойм, укріплення берегів

3.3.3. Облаштування парків та скверів для відпочинку людей

3.3.4. Відновлення та ремонт пам’яток архітектури

3.4.Підвищення рівня зайнятості сільського населення

 

3.4.1.Підтримка фермерства, нетрадиційних видів бізнесу, ремесел

3.4.2.Підтримка громадських ініціатив з розвитку підприємницьких якостей

3.5.Використання відновлювальних джерел енергії та енергозбереження

 

 

3.5.1.Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

3.5.2.Підтримка проектів енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії

 

 

 

4.2. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань.

 

 Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління. Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціально-економічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники. В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмно-цільового методу бюджетного планування. Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів.

 

4.3 Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади на 2018 рік

Завдяки проведенню реформи децентралізації об’єднані громади вперше отримали реальну можливість використати наявні фінансові ресурси для вирішення нагальних проблем громади. До цього часу проекти розвитку мали ситуативний характер і виникали лише при появі конкретного заходу, конкурсу чи ініціативи.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку всієї інфраструктури.

З метою належного виконання плану розвитку громади будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даного Плану. Головні та першочергові заходи з реалізації плану соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік наведені в додатках до Плану.

 

5. Фінансове забезпечення реалізації плану соціально – економічного розвитку Рожнівської ОТГ

Реалізація проектів розвитку Рожнівської об’єднаної територіальної громади здійснюватиметься за рахунок фінансування з наступних джерел:

1. Кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку.

3. Кошти місцевого бюджету.

4. Інші джерела фінансування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Додаток №1

Перелік завдань, які планується реалізувати в Рожнівській ОТГ в 2018 році

№ п/п

Завдання Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

1

Капітальний та поточний ремонт місцевих доріг с.Рожнів, с.Хімчин, с.Кобаки.

2

Заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення фасадів будівель, ремонт дахів, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, медицини та адмінбудівель

3

Облаштування приміщення ЦНАП Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

4

Продовження робіт по виготовленню генерального плану із схемою зонування населених пунктів Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

5

Продовження робіт по встановленню вуличного освітлення в населених пунктах Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

6

Добудова басейну Рожнівського НВК «Гуцульщина»

7

Закінчення будівництва та встановлення мостів в населених пунктах Рожнівської об’єднаної територіальної громади. 

8

Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти, культури, медицини Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

9

 Виготовлення правоустановчих документів на будівлі комунальної власності громади

10

Встановлення антивандальних майданчиків в населених пунктах Рожнівської об’єднаної територіальної громади та спортивного майданчика з штучним покриттям у с.Рожнів.

11

Проведення благоустрою сіл  Рожнівської об’єднаної територіальної громади та благоустрою кладовищ

12

Капітальні ремонти закладів освіти, культури, медицини Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

13

Придбання медичного обладнання в лікарські амбулаторії Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

14

Відкриття додаткових груп в ДНЗ Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

15

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво нового ДНЗ в с.Хімчин

16

Списання меліоративних земель в об’єднаній територіальній громаді

17

Ремонт пам’ятників в населених пунктах Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

 

 

           Секретар ради                                                                              Захарук О.Ю.