Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                                   с.Рожнів

7-3/2018

Про створення при Рожнівській сільській раді

 об’єднаної територіальної громади

тендерного комітету

                  

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі», наказів  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 року №477 «Про затвердження  порядку розміщення інформації про публічні закупівлі», від 30 березня 2016 року №557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА :

  1. Створити та затвердити тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади  у складі:

- Матейчук Роман Степанович – заступник голови Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади , голова тендерного комітету;

- Никифоряк Микола Михайлович – депутат округу №8, заступник голови тендерного комітету;

- Івахова Світлана Михайлівна - начальник відділу обліку і звітності, головний бухгалтер, секретар тендерного комітету;

Члени тендерного комітету:

- Грабчук Ольга Василівна –  начальник фінансового відділу

- Никифорчин ГаннаДмитрівна – головний спеціаліст- бухгалтер

- Розвадовський Василь Петрович, в.о.старости с. Хімчин

- Дивоняк Василь Рудольфович – в.о.старости с.Кобаки

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Рожнівської сільської ради ОТГ та постійну комісію освіти, культури, молоді і спорту, законності, правопорядку, депутатської та інформаційної діяльності (Я.Мельничук)

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Додаток 2

                                                    до рішення виконкому

                                                     №22 від16.08.2016р.

 

                               ПОЛОЖЕННЯ

 

про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Новоолександрівської сільської територіальної громади при головному розпоряднику бюджетних коштів-виконавчому комітеті Новоолександрівської сільської ради

 

                                         I. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради, а також його права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові особи  виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради , призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішеннямвиконавчого комітету. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей,  районної та обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами виконавчого комітету Новоолександрівської  сільської радита учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішеннямвиконавчого комітету Новоолександрівської 

 

 

сільської ради.

2.4. Голова комітету призначає заступника голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

 

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з

обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету Новоолександрівської  сільської ради  інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа посадових осібвиконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради, а також інших осіб структурних підрозділів виконавчого комітету Новоолександрівської  сільської радиз метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд сільськогоголови пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу

через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет

функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

  

Секретар виконкому                                                          Г.І.Зайва

 

  

 

 

        

       Про створення при Космацькій 

територіальній громаді тендерного комітету.

      

Космацька  сільська рада об»єднаної територіальної громади

 

ВИРІШИЛА :

 

            Утворити  при  Космацькій  територіальній громаді тендерний комітет у складі :

 

      1. Лесюк  Іван  Петрович   - голова комітету  (перший заступник Космацького сільського голови, в.о. старости с. Прокурава)

члени комітету:

     2. Бербеничук Ганна  Григорівна  - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку і звітності Космацької сільської ради

    3. Линдюк  Лілія  Василівна  - бухгалтер Космацької сільської ради

    4. Тирон  Василь  Ілліч   - спеціаліст  про програмах та проектах Космацької сільської ради            

         5. Мельничувк  Марія  Миколаївна  - головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку і звітності Космацької сільської ради